6.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 374/43


Överklagande ingett den 31 augusti 2017 2017 – Rubik’s Brand mot EUIPO – Simba Toys (Formen av en kub)

(Mål T-601/17)

(2017/C 374/65)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Rubik’s Brand Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: juristerna K. Szamosi och M. Borbás)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Tredimensionellt EU-varumärke (Formen på en kub) – Registreringsansökan nr 162 784

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s första överklagandenämnd den 19 juni 2017 i ärende R 452/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och Simba Toys GmbH & Co. KG att ersätta kostnaderna i förfarandet vid överklagandenämnden och rättegångskostnaderna vid tribunalen.

Grund(er)

Åsidosättande av artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009.