6.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 374/43


Acțiune introdusă la 31 august 2017 – Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Formă de cub)

(Cauza T-601/17)

(2017/C 374/65)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Rubik’s Brand Ltd (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: K. Szamosi și M. Borbás, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene tridimensională (Formă de cub) – Marca Uniunii Europene nr. 162 784

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 19 iunie 2017 în cauza R 452/2017-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO și a Simba Toys GmbH &Co. KG la plata cheltuielilor de judecată aferente căii de atac și procedurii în fața Tribunalului.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 75 din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.