23.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 357/27


Talan väckt den 5 september 2017 – Italien mot kommissionen

(Mål T-598/17)

(2017/C 357/36)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, agente e P. Pucciariello, avvocato dello Stato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara, i den del som omfattas av förevarande talan, kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1144 av den 26 juni 2017 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2017) 4136] (EUT L 165, 2017, s. 37), och

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar till stöd för sin talan en enda grund, vilken avser åsidosättande av artikel 7.4 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1) och av artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. (2)

Till utveckling av denna grund gör sökanden gällande att den finansiella korrigering som gjorts i det angripna beslutet är oriktig, eftersom den är ologisk i förhållande till de undersökta omständigheterna.

Sökanden bestrider även storleken på den finansiella korrigeringen. Enligt sökanden är beloppet oproportionerligt och uppenbart ologiskt, eftersom det är högre än värdet av den skada som skulle kunna uppstå till följd av det påtalade agerandet från de italienska myndigheternas sida.


(1)  EGT L 160, 1999, s. 103.

(2)  EUT L 209, 2005, s. 1.