23.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 357/27


Žaloba podaná 5. septembra 2017 – Taliansko/Komisia

(Vec T-598/17)

(2017/C 357/36)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa a P. Pucciariello, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v časti, ktorej sa týka táto žaloba, vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1144 z 26. júna 2017, oznámené v ten istý deň, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2017) 4136] (Ú. v. EÚ L 165, 2017, s. 37),

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza ako jediný žalobný dôvod porušenie článku 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1) a článku 31 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (2).

V rámci tohto žalobného dôvodu sa spochybňuje finančná oprava uskutočnená napadnutým rozhodnutím, vzhľadom na nedostatok logiky v súvislosti so skúmanými skutočnosťami.

Navyše sa spochybňuje výška uvedených opráv vzhľadom na to, že sa v konkrétnych prípadoch prejavuje ako neprimeraná a zjavne nelogická, keďže je oveľa rozsiahlejšia ako ujma, ktorá by mohla vzniknúť zo správania pripisovaného talianskym orgánom.


(1)  Ú. v. ES L 160, 1999, s. 103; Mim. vyd. 03/025, s. 414.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 2005, s. 1.