23.10.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 357/27


Beroep ingesteld op 5 september 2017 — Italië/Commissie

(Zaak T-598/17)

(2017/C 357/36)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: G. Palmieri, gemachtigde, en P. Pucciariello, landsadvocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van uitvoeringsbesluit 2017/1144 van de Europese Commissie van 26 juni 2017 (kennisgeving geschied op dezelfde datum) houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), voor zover het voorwerp is van het onderhavige beroep;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij als enig middel aan dat inbreuk is gemaakt op artikel 7, lid 4, van verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1) en artikel 31 van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (2).

Met dat middel verzet zij zich tegen de toepassing van de bij het bestreden besluit opgelegde financiële correcties, die onlogisch zijn in het licht van de tijdens het onderzoek verzamelde gegevens.

Zij betwist voorts de wijze waarop die correcties zijn berekend, voor zover het concrete bedrag ervan onevenredig en duidelijk onlogisch is, daar het aanzienlijk hoger ligt dan de schade die mogelijk is veroorzaakt door de aan de Italiaanse autoriteiten verweten gedragingen.


(1)  PB 1999, L 160, blz. 103.

(2)  PB 2005, L 209, blz. 1.