23.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 357/27


5. septembril 2017 esitatud hagi – Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-598/17)

(2017/C 357/36)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri ja avvocato dello Stato P. Pucciariello)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada käesoleva hagi esemeks olevas osas Euroopa Komisjoni 26. juuni 2017. aasta rakendusotsus 2017/1144, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames, ja mis tehti teatavaks 26. juunil 2017, ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja üheainsa väite, et on rikutud nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (1) artikli 7 lõiget 4 ja nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (2) artiklit 31.

Selle väitega vaidlustatakse vaidlustatud otsusega kohaldatud finantskorrektsioonid põhjendusel, et need on uurimisel selgunu suhtes ebaloogilised.

Lisaks sellele vaidlustatakse nende korrektsioonide summa põhjendusel, et see on kindlaks määratud ebaproportsionaalsel ja ilmselgelt ebaloogilisel moel, sest see on oluliselt suurem Itaalia ametiasutustele süükspandud käitumisest tulenevast võimalikust kahjust.


(1)  EÜT 1999, L 160, lk 103; ELT eriväljaanne 03/025, lk 414.

(2)  ELT 2005, L 209, lk 1.