30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/34


Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-590/17)

(2017/C 369/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement (úverová zmluva týkajúca sa zásobovania regiónu Sweida pitnou vodou), ktoré zahrňujú sumy:

726 942,81 eura, suma dlžná Európskej únii k 25. augustu 2017, ktorú tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 25. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť dlžnú sumu z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) od dátumu splatnosti jednotlivých splátok do okamihu ich úhrady zo strany Sýrie.

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Water Supply Sweida Region Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Water Supply Sweida Region Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement.