30.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 369/34


30. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

(Kohtuasi T-590/17)

(2017/C 369/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ja F. de Borja Oxangoiti Briones, advokaat D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Kostja: Süüria Araabia Vabariik

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul kohustada Süüriat:

tasuma kõik tasumisele kuuluvad summad vastavalt Sweida piirkonna veevarustust käsitleva laenulepingu artiklitele 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02 järgmistes summades:

726 942,81 eurot, mis võlgnetakse seisuga 25. august 2017 ja mis sisaldab põhisummat, intressi ja lepingulist viivist (arvestatuna alates maksetähtajast kuni 25. augustini 2017);

järgnev lepinguline viivis, mida arvestatakse aastamääras 3,5 % (350 baaspunkti), kuni summa on tasutud;

kõik kohaldamisele kuuluvad maksud, lõivud, tasud ja teenustasud, mida arvestatakse alates maksetähtajast kuni võla täieliku tasumiseni, kaasa arvatud käesoleva menetlusega seotud kulud.

Igal juhul tasuma võlgnetavad summad maksetega, mille tähtaeg saabub pärast käesoleva hagiavalduse esitamist ja mida Süüria jätab tasumata, hõlmates:

kogu põhisummat ja intressi iga makse kohta;

lepingulist viivist, mida arvestatakse aastamääras 3,5 % (350 baaspunkti), alates iga makse tähtajast kuni summa tasumiseni Süüria poolt.

Tasuma kõiki käesoleva menetlusega seotud kulusid vastavalt kodukorra artikli 134 lõikele 1.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite.

Esimene ja ainus väide, et Süüria on rikkunud Sweida piirkonna veevarustust käsitleva laenulepingu artiklitest 3.01 ja 4.01 tulenevat lepingulist kohustust tasuda laenumakseid Sweida piirkonna veevarustust käsitlevas laenulepingus kokkulepitud tähtajal ja Sweida piirkonna veevarustust käsitleva laenulepingu artiklist 3.02 tulenevat kohustust tasuda iga tasumisele kuuluva, kuid tasumata laenumakse eest lepingulist viivist, mida arvestatakse lepingus nimetatud aastamääras. Seetõttu on Süüria kohustatud tasuma kõik summad vastavalt Sweida piirkonna veevarustust käsitleva laenulepingu artiklitele 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02.