30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/33


Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-589/17)

(2017/C 369/46)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement (úvěrové smlouvy se zvláštními úvěrovými podmínkami týkající se silničního projektu Aleppo – Tall Kojako), které zahrnují částky:

820 451,35 eura, jakožto splatnou pohledávku ke dni 25. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 25. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré náklady na právní zastoupení, poplatky a výdaje vzniklé v souvislosti s uzavřením a provádění úvěrové smlouvy, včetně nákladů tohoto řízení.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

smluvních úroků z prodlení připsaných ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) od okamžiku splatnosti každé ze splátek až do okamžiku jejich uhrazení Sýrií.

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie nesplnila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement.