30.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/33


Иск, предявен на 30 август 2017 г. — ЕИБ/Сирия

(Дело T-589/17)

(2017/C 369/46)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска инвестиционна банка (представители: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran и F. de Borja Oxangoiti Briones, D. Arts, lawyer, и T. Cusworth, solicitor)

Ответник: Сирийска арабска република

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд да осъди Сирия да плати:

всички суми, дължими по силата на членове 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 и 9.02 oт Споразумението за специален срочен заем за пътен проект Aleppo—Tall Kojak, а именно:

820 451,35 EUR, представляващи дължимата на ищеца сума към 25 август 2017 г., включваща главница, лихва и договорна неустойка за неизпълнение (начислени от падежа до 25 август 2017 г.),

допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в размер на 3,5 % годишно (350 базисни пункта), до окончателното плащане,

всички дължими такси, глоби и възнаграждения, дължими от падежа до окончателното плащане, включително разноските за настоящото съдебно производство;

при всички случаи, да постанови плащане на дължимата на ищеца сума за вноските, които ще станат изискуеми след подаването на настоящия иск и които не бъдат платени от Сирия, а именно:

всички главници, лихви и неустойка за всяка вноска;

договорна неустойка за неизпълнение в размер на 3,5 % годишно (350 базисни пункта), от падежа на всяка вноска до окончателното плащане от страна на Сирия;

да постанови плащане на всички разноски, свързани с настоящото производство съгласно член 134, параграф 1 oт Процедурния правилник.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага едно основание.

Първото и единствено основание е неизпълнение от страна на Сирия на договорните ѝ задължения по членове 3.01 и 4.01 от Споразумението за специален срочен заем за пътен проект Aleppo—Tall Kojak за плащане на вноските по силата на Споразумението за специален срочен заем за пътен проект Aleppo—Tall Kojak при настъпване на падежа на всяка от тях, и по член 3.02 oт Споразумението за специален срочен заем за пътен проект Aleppo—Tall Kojak за плащане на неустойка за неизпълнение за всяка изискуема и неплатена вноска, в размер на посочения в това споразумение годишен процент. Следователно Сирия е длъжна по силата на договора да плати всички посочени в членове 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 и 9.02 oт Споразумението за специален срочен заем за пътен проект Aleppo—Tall Kojak суми.