30.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 369/32


Talan väckt den 30 augusti 2017 – EIB mot Syrien

(Mål T-588/17)

(2017/C 369/45)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska investeringsbanken (ombud: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran och F. de Borja Oxangoiti Brione, samt advokaten D. Arts och T. Cusworth, solicitor)

Svarande: Arabrepubliken Syrien

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska förplikta Syrien att

betala alla belopp som Syrien är skyldig banken enligt 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 och 9.02 i låneavtalet avseende dränering och bevattning vid Eufrat, inklusive:

2 184 271,58 euro, vilket är det belopp Syrien är skyldig banken den 25 August 2017, motsvarande amorteringar, ränta och dröjsmålsränta (för perioden från förfallodatumet fram till den 25 August 2017),

ytterligare straffränta till en årlig räntesats på 3,5 % (350 baspoäng) tills Syrien har genomfört betalningen, samt

alla tillämpliga skatter, avgifter och arbetsutgifter från förfallodatumet tills Syrien har genomfört betalningen, inklusive rättegångskostnader för förevarande förfarande,

under alla omständigheter, betala alla summor som Syrien är skyldiga banken, motsvarande amorteringar som förfaller till betalning efter denna tillämpning och vilka Syrien har underlåtit att betala, inklusive:

alla huvudsakliga avbetalningar jämte ränta och

ytterligare straffränta till en årlig räntesats på 3,5 % (350 baspoäng) tills Syrien har genomfört betalningen, samt

betala alla rättegångskostnader som är hänförliga detta förfarande enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en grund.

Syrien har åsidosatt sina avtalsförpliktelser enligt artiklarna 3.01 och 4.01 i låneavtalet avseende dränering och bevattning vid Eufrat att betala amorteringarna enligt avtalet på deras förfallodatum, och enligt artikel 3.02 i avtalet att betala dröjsmålsränta för varje amortering som förfallit till betalning och som inte betalats, i enlighet med den årliga räntesatsen. Syrien är således avtalsrättsligen förpliktad att betala alla summor som förfallit till betalning enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 och 9.02 i låneavtalet.