30.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/32


Иск, предявен на 30 август 2017 г. — ЕИБ/Сирия

(Дело T-588/17)

(2017/C 369/45)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска инвестиционна банка (представители: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran и F. de Borja Oxangoiti Briones, D. Arts, lawyer, и T. Cusworth, solicitor)

Ответник: Сирийска арабска република

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд да осъди Сирия да плати:

всички суми, дължими по силата на членове 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 и 9.02 oт Споразумението за заем за дрениране и напояване по течението на река Ефрат, а именно:

2 184 271,58 EUR, представляваща дължимата на ищеца сума към 25 август 2017 г., включваща главница, лихва и договорна неустойка за неизпълнение (начислени от падежа до 25 август 2017 г.),

допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в размер на 3,5 % годишно (350 базисни пункта), до окончателното плащане,

всички дължими такси, глоби и възнаграждения, считано от падежа до окончателното плащане, включително разноските за настоящото съдебно производство;

при всички случаи, дължимата на ищеца сума за вноските, които ще станат изискуеми след подаването на настоящия иск и които не бъдат платени от Сирия, а именно:

всички главници, лихви и неустойка за всяка вноска;

договорна неустойка за неизпълнение в размер на 3,5 % годишно (350 базисни пункта), от падежа на всяка вноска до окончателното плащане от страна на Сирия;

всички разноски, свързани с настоящото производство съгласно член 134, параграф 1 oт Процедурния правилник.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага едно основание.

Първото и единствено основание е неизпълнение от страна на Сирия на договорните ѝ задължения по членове 3.01 и 4.01 от Споразумението за заем за дрениране и напояване по течението на река Ефрат за плащане на вноските по силата на Споразумението за заем за дрениране и напояване по течението на река Ефрат при настъпване на падежа на всяка от тях, и по член 3.02 oт Споразумението за заем за дрениране и напояване по течението на река Ефрат за плащане на неустойка за неизпълнение за всяка изискуема и неплатена вноска, начислена в размер на посочения в това споразумение годишен процент. Следователно Сирия е длъжна по силата на договора да плати всички посочени в членове 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 и 9.02 oт Споразумението за заем за дрениране и напояване по течението на река Ефрат.