9.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/21


Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2017 r. – EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO – IOS Finance EFC (IOS Finance)

(Sprawa T-583/17)

(2017/C 338/24)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: Rechtsanwalt B. Sorg)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: IOS Finance EFC, SA (Barcelona, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: IOS Finance EFC, SA

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne „IOS FINANCE” – unijny znak towarowy nr 12 544 061

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie R 2262/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.