9.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/21


Prasība, kas celta 2017. gada 25. augustā – EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO – IOS Finance EFC (“IOS finance”)

(Lieta T-583/17)

(2017/C 338/24)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Hamburga, Vācija) (pārstāvis –B. Sorg, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: IOS Finance EFC, SA (Barselona, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “IOS FINANCE” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 12 544 061

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2017. gada 06. jūnija lēmums lietā R 2262/2016-2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.