6.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 374/41


Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2017 r. – Boshab i in./Rada

(Sprawa T-582/17)

(2017/C 374/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Évariste Boshab (Kinszasa, Demokratyczna Republika Konga) i 7 innych skarżących (przedstawiciele: P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya i P. Okito Omole, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności spornych środków ograniczających, a mianowicie:

rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/904 z dnia 29 maja 2017 r. wykonującego art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom, które zdaniem Rady naruszały embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga;

decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2017/905 z dnia 29 maja 2017 r. wykonującej decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnoszą zasadniczo jedyny zarzut, dotyczący okoliczności, że zaskarżone akty są w ich przekonaniu niejasno uzasadnione oraz wyraźnie dotknięte oczywistymi błędami w ocenie. Zdaniem skarżących środki ograniczające przyjęte wobec nich przez Radę są pozbawione zarówno podstawy faktycznej, jak i prawnej. Ponadto uważają oni, że Rada dopuściła się wielu nieprawidłowości, z których każda może uzasadniać stwierdzenie nieważności zaskarżonych aktów.