6.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 374/41


Prasība, kas celta 2017. gada 22. augustā – Boshab u.c./Padome

(Lieta T-582/17)

(2017/C 374/62)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Évariste Boshab (Kinšasa, Kongo Demokrātiskā Republika) un 7 citi prasītāji (pārstāvji – P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya un P. Okito Omole, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

atzīt par spēkā neesošiem attiecīgos ierobežojošos pasākumus, proti:

Padomes 2017. gada 29. maija Īstenošanas regulu (ES) 2017/904, ar kuru īsteno 9. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku;

Padomes 2017. gada 29. maija Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/905, ar ko īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji būtībā izvirza vienu vienīgu pamatu par to, ka apstrīdētie akti esot neprecīzi pamatoti un skaidri iekļaujot acīmredzamas kļūdas novērtējumā. Prasītāji uzskata, ka Padomes pret tiem noteiktie ierobežojošie pasākumi esot nepamatoti gan no faktu, gan no juridiskā viedokļa. Turklāt Padome esot pieļāvusi vairākus pārkāpumus, ar katru no kuriem būtu pamatota apstrīdēto aktu atcelšana.