6.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 374/41


Kanne 22.8.2017 – Boshab ym. v. neuvosto

(Asia T-582/17)

(2017/C 374/62)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Évariste Boshab (Kinshasa, Kongon demokraattinen tasavalta) ja 7 muuta kantajaa (edustajat: asianajajat P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya ja P. Okito Omole)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kyseiset rajoittavat toimenpiteet, joita ovat

tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 9 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta 29.5.2017 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/904

Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta 29.5.2017 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/905

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu siihen, että riidanalaisia toimia ei ole perusteltu selkeästi ja niihin liittyy ilmeisiä arviointivirheitä. Kantajien mukaan neuvoston toteuttamat rajoittavat toimenpiteet ovat perusteettomia sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen osalta. Lisäksi neuvosto on niiden mukaan tehnyt useita sääntöjenvastaisuuksia, joiden nojalla riidanalaisten toimien kumoaminen on perusteltua.