6.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 374/41


22. augustil 2017 esitatud hagi – Boshab jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-582/17)

(2017/C 374/62)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Évariste Boshab (Kinshasa, Kongo Demokraatlik Vabariik) ja seitse teist hagejat (esindajad: advokaadid P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya ja P. Okito Omole)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada vaidlusalused piiravad meetmed, see tähendab

nõukogu 29. mai 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/904, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artikli 9 lõiget 2;

nõukogu 29. mai 2017. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2017/905, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitavad hagejad sisuliselt üheainsa väite, mille kohaselt on vaidlustatud akte ebamääraselt põhjendatud ja need sisaldavalt selgelt ilmseid hindamisvigu. Hagejate sõnul ei ole meetmed, mille nõukogu nende suhtes võttis, õiguslikult ega faktiliselt põhjendatud. Lisaks on nõukogu toime pannud mitu rikkumist, millest igaüks võib olla vaidlustatud aktide tühistamise alus.