9.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 338/20


Acțiune introdusă la 26 august 2017 – A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Comisia

(Cauza T-578/17)

(2017/C 338/23)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Germania) (reprezentanți: S. Heise și M. Lindner, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei C (2017) 3220 final a Comisiei din 29 mai 2017 privind măsuri de ajutor cu caracter nefiscal SA.43145 (2016/FC) puse în aplicare de Germania în favoarea Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGMbH (și alții) (JO 2017, C 193, p. 1) și

obligarea comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv întemeiat pe încălcare a normelor fundamentale de formă și de procedură, conform articolului 296 al doilea paragraf TFUE, precum și articolului 108 alineatul (2) TFUE coroborat cu articolul 4 alineatul (4) și articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/1589 (1).

Comisia ar fi adus atingere drepturilor procedurale ale reclamantei în măsura în care a adoptat decizia în litigiu după o examinare preliminară, deși era obligată să inițieze o procedură oficială de investigare. În această privință, reclamanta susține că, dacă Comisia ar fi efectuat o apreciere a datelor și a informațiilor de care dispunea conform obligațiilor sale, ea ar fi trebuit să aibă îndoieli cu privire la compatibilitatea măsurilor de ajutor nefiscal puse in aplicare în mod nelegal de Germania în favoarea Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (și alții).

În plus, dat fiind că, în decizia în litigiu, Comisia nu ar fi examinat datele și informațiile care pun la îndoială compatibilitatea acestor măsuri de ajutor sau nu le-ar fi examinat suficient sau ar fi apreciat în mod eronat o parte semnificativă a acestora, reclamanta susține că Comisia și-ar fi încălcat obligația de motivare conform articolului 296 al doilea paragraf TFUE.


(1)  Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO 2015, L 248, p. 9).