9.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/20


Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2017 r. – A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Komisja

(Sprawa T-578/17)

(2017/C 338/23)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Heise i M. Lindner)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2017) 3220 final z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie niepodatkowych środków pomocy wprowadzonych w życie przez Niemcy na rzecz Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (i in.) SA.43145 (2016/FC) (Dz.U. 2017, C 193, s. 1); oraz

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut.

Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych przewidzianych w art. 108 ust. 2 TFUE w związku z art. 4 ust. 4 i art 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/1589 (1) oraz w art. 296 akapit drugi TFUE

Strona skarżąca twierdzi, że Komisja naruszyła prawa proceduralne strony skarżącej, ponieważ wydała sporną decyzję jedynie po wstępnym badaniu, mimo że była ona zobowiązana do wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego. Strona skarżąca powołuje się przy tym na okoliczność, że gdyby Komisja dokonała oceny będących w jej posiadaniu informacji i danych zgodnie ze spoczywającym na niej obowiązkiem, powinna była ona mieć wątpliwości co do zgodności niepodatkowych środków pomocy wprowadzonych w życie niezgodnie z prawem przez Niemcy na rzecz Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (i in.).

Ponadto jako że w spornej decyzji Komisja nie zbadała informacji i danych budzących wspomniane wyżej wątpliwości, lub nie zbadała ich w wystarczający sposób lub zbadała istotną część tych danych i informacji w błędny sposób, strona skarżąca utrzymuje, że Komisja naruszyła ciążący na niej obowiązek uzasadnienia przewidziany w art. 296 akapit drugi TFUE.


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2015, L 248, s. 9).