9.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 338/20


2017 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Komisija

(Byla T-578/17)

(2017/C 338/23)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų S. Heise ir M. Lindner

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. gegužės 29 d. Komisijos sprendimą C(2017) 3220 final dėl nemokestinės pagalbos SA.43145 (2016/FC), kurią Vokietija suteikė Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (ir kt.) (OL C 193, 2017, p. 1),

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vienu pagrindu.

Esminių procedūrinių reikalavimų, nustatytų SESV 108 straipsnio 2 dalyje, siejamoje su Reglamento (ES) 2015/1589 (1) 4 straipsnio 4 dalimi ir 15 straipsnio 1 dalimi, ir SESV 296 straipsnio 2 dalyje, pažeidimas

Komisija pažeidė ieškovės procesines teises, nes priėmė ginčijamą sprendimą atlikusi tik išankstinį patikrinimą, nors turėjo pradėti formalaus tyrimo procedūrą. Ieškovė remiasi tuo, kad privalomai įvertinusi turimą informaciją ir duomenis Komisija būtų turėjusi nuspręsti, kad nemokestinė pagalba, kurią Vokietija neteisėtai suteikė Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (ir kt.), suderinama su vidaus rinka.

Be to, ieškovė teigia, kad Komisija, kiek ji ginčijamame sprendime nesirėmė arba nepakankamai ar iš esmės netinkamai rėmėsi šią nuomonę pagrindžiančia informacija ir duomenimis, pažeidė pareigą motyvuoti, įtvirtintą SESV 296 straipsnio 2 dalyje.


(1)  2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9).