9.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 338/20


Sag anlagt den 26. august 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain mod Kommissionen

(Sag T-578/17)

(2017/C 338/23)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Tyskland) (ved advokaterne S. Heise og M. Lindner)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse C(2017) 3220 final af 29. maj 2017 vedrørende de af Tyskland gennemførte ikke-skattemæssige støtteforanstaltninger til fordel for Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (m.fl.) SA.43145 (2016/FC) (EUT 2017, C 193, s. 1) annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført ét anbringende.

Tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter og procedureregler i henhold til såvel artikel 108, stk. 2, TEUF, sammenholdt med artikel 4, stk. 4, og artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 2015/1589 (1), som artikel 296, stk. 2, TEUF

Kommissionen har tilsidesat sagsøgerens processuelle rettigheder, for så vidt som den vedtog den anfægtede afgørelse efter kun en foreløbig undersøgelse, skønt den var forpligtet til at indlede en formel undersøgelsesprocedure. Sagsøgeren har i denne henseende gjort gældende, at Kommissionen i forbindelse med den obligatoriske vurdering af de for den foreliggende oplysninger, skulle have rejst tvivl om, hvorvidt, de ikke-skattemæssige støtteforanstaltninger, som Tyskland uretmæssigt har gennemført til fordel for Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (m.fl.), var forenelige [med EU-retten].

For så vidt som Kommissionen ikke eller kun på en utilstrækkelig eller en med hensyn til væsentlige aspekter urigtig måde har taget hensyn til disse oplysninger, der giver anledning til bekymring, i den anfægtede afgørelse, har sagsøgeren endvidere gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat sin begrundelsespligt i henhold til artikel 296, stk. 2, TEUF.


(1)  Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13.7.2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT 2015, L 248, s. 9).