9.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 338/20


Žaloba podaná dne 26. srpna 2017 – A & O Hotel and Hostel Friedrichshain v. Komise

(Věc T-578/17)

(2017/C 338/23)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlín, Německo) (zástupci: S. Heise a M. Lindner, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C(2017) 3220 final ze dne 29. května 2017 týkající se nedaňových podpor poskytnutých Německem ve prospěch Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (a dalších) SA.43145 (2016/FC) (Úř. věst. 2017, C 193, s. 1); a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

Porušení podstatných formálních a procesních pravidel zakotvených v čl. 108 odst. 2 SFEU ve spojení s čl. 4 odst. 4 a čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2015/1589 (1), jakož i v čl. 296 odst. 2SFEU.

Komise porušila procesní práva žalobkyně tím, že rozhodnutí, které je předmětem žaloby, vydala jen po předběžném přezkumu, přestože byla povinna zahájit formální vyšetřovací řízení. Žalobkyně přitom uvádí, že Komise by v případě řádného posouzení jí předložených informací a údajů musela mít pochybnosti týkající se slučitelnosti nedaňové podpory protiprávně poskytnuté Německem ve prospěch Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (a dalších).

V rozsahu, v němž se Komise těmito pochybnosti zakládajícími informacemi a údaji v rozhodnutí, jenž je předmětem žaloby, vůbec, nedostatečně nebo krom toho v podstatných částech neadekvátním způsobem zabývala, žalobkyně dále namítá, že Komise porušila svoji povinnost uvést odůvodnění zakotvenou v čl. 296 odst. 2 SFEU.


(1)  Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst.2015, L 248, s. 9).