9.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 338/20


Жалба, подадена на 26 август 2017 г. — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Комисия

(Дело T-578/17)

(2017/C 338/23)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Берлин, Германия) (представители: Rechtsanwälte S. Heise и M. Lindner)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение C(2017) 3220 final на Комисията от 29 май 2017 г. относно прилаганите от Германия в полза на Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (и др.) мерки за държавна помощ с неданъчен характер, SA.43145 (2016/FC) (ОВ, 2017 г., C 193, S. 1), и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага едно основание.

Нарушение на съществени процесуални правила по смисъла на член 108, параграф 2 ДФЕС във връзка с член 4 , параграф 4 и член 15 , параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/1589 (1) както и член 296, параграф 2 ДФЕС

Комисията е нарушила процесуалните права на жалбоподателя като приела обжалваното решение само след предварително разглеждане, въпреки че е била длъжна да започне официално производство по разглеждане. В това отношение жалбоподателят се позовава на обстоятелството, че при надлежна преценка на информацията и данните, с които е разполагала, Комисията е трябвало да има повод да за съмнения във връзка със съвместимостта на мерките за държавна помощ с неданъчен характер, прилагани неправомерно от Германия в полза на Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (и др.).

Освен това жалбоподателят изтъква, че Комисията е нарушила своето задължение за мотивиране съгласно член 296, параграф 2 ДФЕС, доколкото в обжалваното решение изобщо не е разгледала, не е разгледала надлежно или в съществената им част е разгледала неправилно пораждащите основание за съмнение информации и данни.


(1)  Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 2015 г., стр. 9).