23.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 357/25


Acțiune introdusă la 22 august 2017 – UG/Comisia

(Cauza T-571/17)

(2017/C 357/33)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: UG (reprezentanți: M. Richard și P. Junqueira de Oliveira, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei din 18 mai 2017 (nr. R/40/17) a Comisiei Europene și a tuturor deciziilor pe care se întemeiază aceasta;

obligarea pârâtei la reangajarea reclamantului;

obligarea Comisiei Europene la plata salariilor restante și a unei despăgubiri de 40 000 euro;

anularea reținerilor din salariu efectuate în mod ilegal;

rambursarea sumei de 6 818,81 euro, reținută din salariu în mod nelegal cu titlu de plăți primite excedentar;

obligarea Comisiei Europene la plata tuturor costurilor și a cheltuielilor de judecată și la rambursarea onorariilor de avocat, evaluate provizoriu la 10 000 euro.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă cinci motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului de a fi ascultat, întrucât Comisia nu ar fi organizat decât de fațadă o procedură prealabilă de concediere.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe erori materiale care ar afecta decizia atacată, întrucât motivele pe care se întemeiază ar fi imprecise, nereale și neserioase.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe un exces de putere, întrucât Comisia l-ar fi concediat pe reclamant din cauza funcțiilor sale sindicale și a faptului că a luat un concediu parental.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 42 din Statutul funcționarilor, a clauzei 5.4 din Acordul-cadru revizuit privind concediul parental, astfel cum reiese din Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13), a articolului 7 din Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană – Declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind reprezentarea lucrătorilor (JO 2002, L 80, p. 29), precum și a anexei IX la Statut, întrucât nu a fost respectată procedura disciplinară.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe lipsa de proporționalitate a sancțiunii.