23.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 357/25


Prasība, kas celta 2017. gada 22. augustā – UG/Komisija

(Lieta T-571/17)

(2017/C 357/33)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: UG (pārstāvji – M. Richard un P. Junqueira de Oliveira, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2017. gada 18. maija lēmumu (Nr. R/40/17) un visus tā pamatā esošus lēmumus;

likt atjaunot darbā prasītāju;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt nesaņemto algu un zaudējumu atlīdzību EUR 40 000 apmērā;

atcelt prettiesiskos ieturējumus no algas;

atmaksāt EUR 6 818,81 kā pārmaksātos prettiesiskos ieturējumus no algas;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus izdevumus un tiesāšanās izdevumus, kā arī segt advokāta izmaksas, kas pagaidām tiek aplēstas EUR 10 000 apmērā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka tikušas pārkāptas tiesības tikt uzklausītam, jo Komisija esot sarīkojusi tikai šķietamu procedūru pirms atlaišanas.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pieļautas kļūdas pēc būtības, jo pamati, uz kuriem tā balstījusies, neesot precīzi, pastāvoši vai nopietni.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārsniegtas pilnvaras, jo Komisija prasītāju esot atlaidusi tā funkciju arodbiedrībā dēļ un tādēļ, ka ticis izmantots vecāku atvaļinājums.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 42. pants, Padomes 2010. gada 8. marta Direktīvā 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK (OV 2010, L 68, 13. lpp.), paredzētā Pamatnolīguma par vecāku atvaļinājumu 5.4. punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīvas 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā – Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Kopīgā deklarācija par darbinieku pārstāvību (OV 2002, L 80, 29. lpp.), 7. pants, kā arī Civildienesta noteikumu IX pielikums, jo neesot ievērota disciplinārlietu procedūra.

5.

Piektais pamats attiecas uz soda nesamērīgumu.