23.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 357/25


Kanne 22.8.2017 – UG v. komissio

(Asia T-571/17)

(2017/C 357/33)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: UG (edustajat: asianajajat M. Richard ja P. Junqueira de Oliveira)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa Euroopan komission 18.5.2017 antaman päätöksen (R/40/17) ja kaikki sen perustana olevat päätökset;

määrää, että kantaja uudelleensijoitetaan;

velvoittaa Euroopan komission maksamaan kantajalle palkkana ja vahingonkorvauksena 40 000 euroa;

peruuttaa lainvastaiset palkanpidätykset;

palauttaa kantajalle 6 818,81 euroa lainvastaisesti suoritettuina palkanpidätyksinä ja

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut ja maksamaan asianajokulut, jotka on alustavasti arvioitu 10 000 euroksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, koska komissio järjesti ainoastaan näennäisen menettelyn ennen irtisanomista.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaista päätöstä rasittavat aineelliset virheet, koska sen perusteet ovat epätäsmällisiä, paikkansapitämättömiä eivätkä ne ole aitoja.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan toimivalta on ylitetty, koska komissio irtisanoi kantajan hänen ammattiyhdistystoimintansa vuoksi ja sen vuoksi, että hän piti vanhempainvapaata.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan virkamiesten henkilöstösääntöjen 42 artiklaa on rikottu, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2010/18/EU (EUVL 2010, L 68, s. 13) 5 lausekkeen 4 kohtaa on rikottu ja työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä – Luonnos työntekijöiden edustusta koskevaksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi 11.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY (EYVL 2002, L 80, s. 29) 7 artiklaa on rikottu, minkä lisäksi henkilöstösääntöjen liitettä IX on rikottu, koska kurinpitomenettelyä ei ole noudatettu.

5)

Viides kanneperuste, jonka mukaan seuraamus ei ole oikeasuhteinen.