9.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 338/18


Žaloba podaná 17. augusta 2017 – dm-drogerie markt/EUIPO – Albea Services (ALBÉA)

(Vec T-562/17)

(2017/C 338/20)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH (Karlsruhe, Nemecko) (v zastúpení: O. Bludovsky a C. Mellein, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Albea Services (Gennevillers, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: ďalší účastník pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „ALBÉA“, v ktorej je vyznačená Európska únia – medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu č. 1 210 553.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 25. mája 2017 vo veci R 1870/2016-1.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 25. mája 2017 (č. R 1870/2016-1) a z dôvodu nápravy vymazal prihlasovateľovu ochrannú známku,

subsidiárne

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 25. mája 2017 (č. R 1870/2016-1) a vrátil vec Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo,

subsidiárne

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 25. mája 2017 (č. R 1870/2016-1).

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.