9.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/18


17. augustil 2017 esitatud hagi – dm-drogerie markt versus EUIPO – Albea Services (ALBÉA)

(Kohtuasi T-562/17)

(2017/C 338/20)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH (Karlsruhe, Saksamaa) (esindajad: advokaadid O. Bludovsky ja C. Mellein)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Albea Services (Gennevilliers, Prantsusmaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi nimetava ning sõnalist osa „ALBÉA“ sisaldava kujutismärgi rahvusvaheline registreering – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 210 553

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 25. mai 2017. aasta otsus asjas R 1870/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada EUIPO esimese apellatsioonikoja 25. mai 2017. aasta otsus (asi R 1870/2016-1) ja paranduse korras tunnistada kehtetuks hageja kaubamärk;

teise võimalusena

tühistada EUIPO esimese apellatsioonikoja 25. mai 2017. aasta otsus (asi R 1870/2016-1) ja saata asi EUIPO-le uuesti läbivaatamiseks;

kolmanda võimalusena

tühistada EUIPO esimese apellatsioonikoja 25. mai 2017. aasta otsus (asi R 1870/2016-1);

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.