30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/28


Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-543/17)

(2017/C 369/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan sijaantulo-oikeuden perusteella Euroopan unionille kaikki Syrian Healthcare -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

62 646 209,04 euroa ja 3 582 381,15 Yhdysvaltain dollaria, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa kuukauden pituisen ajanjakson osalta): i) EURIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) (paitsi Yhdysvaltain dollareissa suoritettavien maksujen osalta LIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä)) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

vaihtoehtoisesti i) kohtaan nähden, ja mikäli unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että Euroopan unionilla ei ole Euroopan investointipankkiin nähden sijaantulo-oikeutta, maksamaan kaikki Syrian Healthcare -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla EIP:lle maksettavat summat seuraavasti:

62 646 209,04 euroa ja 3 582 381,15 Yhdysvaltain dollaria, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta);

muu sopimusperusteinen viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa kuukauden pituisen ajanjakson osalta): i) EURIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) (paitsi Yhdysvaltain dollareissa suoritettavien maksujen osalta LIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä)) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa tilanteesta riippuen joko Euroopan unionille tai Euroopan investointipankille summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

muu sopimusperusteinen viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa kuukauden pituisen ajanjakson osalta): i) EURIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) (paitsi Yhdysvaltain dollareissa suoritettavien maksujen osalta LIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä)) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), kunkin lainaerän eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Syrian Healthcare –lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa Syrian Healthcare –lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Syrian Healthcare –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Syrian Healthcare –lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.