30.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 369/26


Prasība, kas celta 2017. gada 11. augustā – EIB/Sīrija

(Lieta T-542/17)

(2017/C 369/38)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji – P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran un F. de Borja Oxangoiti Briones, pārstāvji, D. Arts, advokāts, T. Cusworth, solicitor)

Atbildētāja: Sīrijas Arābu Republika

Prasījumi

Prasītāja lūdz Vispārējai tiesai piespriest Sīrijai:

samaksāt visas summas, kas saskaņā ar Port of Tartous Loan Agreement 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. un 8.02. pantu tai ir jāsamaksā ES atbilstoši subrogācijas tiesībām, tostarp:

EUR 20 609 429,45, kas tai ir jāsamaksā ES 2017. gada 9. augustā un ko veido pamatparāds, procenti un līgumiskie nokavējuma procenti (aprēķināti no maksājuma termiņa 2017. gada 9. augustā);

papildu līgumiskos nokavējuma procentus, ko aprēķina pēc gada likmes, kas ir vienāda vai lielāka (par jebkuru secīgu viena mēneša periodu) par i) EURIBOR likmi, pieskaitot 2 % (200 bāzes punkti) vai ii) fiksētu likmi, kas ir maksājama saskaņā ar 3.01. pantu, pieskaitot 0,25 % (25 bāzes punkti), līdz samaksas izpildei;

visus piemērojamos nodokļus, nodevas, maksas un atlīdzības izmaksas, ko aprēķina no maksājuma termiņa līdz samaksas izpildei, ieskaitot izdevumus saistībā ar šo tiesvedību.

pakārtoti i) punktam un ja Vispārējā tiesa atzīst, ka ES nav subrogācijas uz Bankas tiesībām, samaksāt visas summas, kas saskaņā ar Port of Tartous Loan Agreement 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. un 8.02. pantu ir jāsamaksā Bankai, tostarp:

EUR 20 609 429,45, kas ir jāsamaksā Bankai 2017. gada 9. augustā un ko veido pamatparāds, procenti un līgumiskie nokavējuma procenti (aprēķināti no maksājuma termiņa 2017. gada 9. augustā);

papildu līgumiskos nokavējuma procentus, ko aprēķina pēc gada likmes, kas ir vienāda vai lielāka (par jebkuru secīgu viena mēneša periodu) par i) EURIBOR likmi, pieskaitot 2 % (200 bāzes punkti) vai ii) fiksētu likmi, kas ir maksājama saskaņā ar 3.01. pantu, pieskaitot 0,25 % (25 bāzes punkti), līdz samaksas izpildei;

visus piemērojamos nodokļus, nodevas, maksas un atlīdzības izmaksas, ko aprēķina no maksājuma termiņa līdz samaksas izpildei, ieskaitot izdevumus saistībā ar šo tiesvedību.

katrā ziņā attiecībā uz tādu summu maksājumiem, kas ir jāsamaksā vai nu ES, vai arī Bankai kā aizdevuma atmaksas maksājumi, kuru izpildes termiņš ir pēc šīs prasības celšanas un kurus Sīrija nemaksā, tostarp:

visu pamatparādu un procentus par katru maksājumu;

līgumiskos nokavējuma procentus, ko aprēķina pēc gada likmes, kas ir vienāda vai lielāka (par katru secīgo viena mēneša periodu) par i) EURIBOR likmi, pieskaitot 2 % (200 bāzes punkti) vai ii) fiksētu likmi, kas ir maksājama saskaņā ar 3.01. pantu, pieskaitot 0,25 % (25 bāzes punkti), no katra aizdevuma atmaksas maksājuma izpildes datuma līdz Sīrijas veiktajai samaksai;

samaksāt visus izdevumus saistībā ar šo tiesvedību, pamatojoties uz Reglamenta 134. panta 1. punktu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza vienu pamatu.

Pirmajā un vienīgajā pamatā tiek apgalvots, ka Sīrija ir pārkāpusi savas līgumsaistības saskaņā ar Port of Tartous Loan Agreement 3.01. un 4.01. pantu, neveicot tos parāda atmaksas maksājumus saskaņā ar Port of Tartous Loan Agreement, kuriem ir iestājies izpildes termiņš, un saskaņā ar Port of Tartous Loan Agreement 3.02. pantu, par katru maksājamo un nesamaksāto parāda atmaksas maksājumu nemaksājot līgumiskos nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti pēc gada likmes. Līdz ar to Sīrijai ir līgumisks pienākums samaksāt visas summas, kas tai ir jāmaksā saskaņā ar Port of Tartous Loan Agreement 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. un 8.02. pantu.