30.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/26


Иск, предявен на 11 август 2017 г. — ЕИБ/Сирия

(Дело T-542/17)

(2017/C 369/38)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска инвестиционна банка (представители: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran и F. de Borja Oxangoiti Briones; D. Arts, lawyer, и T. Cusworth, solicitor)

Ответник: Сирийска арабска република

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд да осъди Сирия да плати:

Всички суми, дължими на Европейския съюз съгласно членове 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 и 8.02 от Споразумението за заем за пристанище Tartous по силата на суброгация, а именно:

20 609 429,45 EUR, представляващи сумата, дължима на Европейския съюз към 9 август 2017 г., включваща главници, лихви и договорни неустойки (начислени от падежа до 9 август 2017 г.),

допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в размер, равен на по-високия процент (за всеки последователен период от един месец) между: (i) процента, равен на индекса EURIBOR, увеличен с 2 % (200 базисни пункта) или (ii) фиксирания процент, платим по силата на член 3.01, увеличен с 0,25 % (25 базисни пункта), до окончателното плащане,

всички дължими такси, глоби и възнаграждения, считано от падежа до окончателното плащане, включително разноските за настоящото съдебно производство;

При условията на евентуалност спрямо точка (i) и в случай че Съдът приеме, че Европейският съюз не се е суброгирал в правата на ЕИБ, всички дължими на ЕИБ суми съгласно членове 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 и 8.02 oт Споразумението за заем за пристанище Tartous, а именно:

20 609 429,45 EUR, представляващи дължимата на ЕИБ сума към 9 август 2017 г., включваща главници, лихви и договорни неустойки за изпълнение (начислени от падежа до 9 август 2017 г.),

допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в размер, равен на по-високия процент (за всеки последователен период от един месец) между: (i) процента, равен на индекса EURIBOR, увеличен с 2 % (200 базисни пункта) или (ii) фиксирания процент, платим по силата на член 3.01, увеличен с 0,25 % (25 базисни пункта), до окончателното плащане,

всички дължими такси, глоби и възнаграждения, считано от падежа до окончателното плащане, включително разноските за настоящото съдебно производство;

При всички случаи, всички суми, дължими било на Европейския съюз, било на ЕИБ, за вноските, които ще станат изискуеми след предявяването на иска и не бъдат платени от Сирия, а именно:

всички главници, лихви и неустойки за всяка вноска,

допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в размер, равен на по-високия процент (за всеки последователен период от един месец) между: (i) процента, равен на индекса EURIBOR, увеличен с 2 % (200 базисни пункта) или (ii) фиксирания процент, платим по силата на член 3.01, увеличен с 0,25 % (25 базисни пункта), считано от падежа на всяка вноска до окончателното плащане.

Всички разноски, свързани с настоящото производство съгласно член 134, параграф 1 oт Процедурния правилник.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага едно основание.

Първото и единствено основание е неизпълнение от страна на Сирия на договорните ѝ задължения по членове 3.01 и 4.01 от Споразумението за заем за пристанище Tartous за плащане на вноските по силата на Споразумението за заем за пристанище Tartous при настъпване на падежа на всяка от тях, и по член 3.02 от Споразумението за заем за пристанище Tartous за плащане на неустойка за неизпълнение за всяка изискуема и неплатена вноска, в размер на посочения в това споразумение годишен процент. Следователно Сирия е длъжна по силата на договора да плати всички посочени в членове 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 и 8.02 от Споразумението за заем за пристанище Tartous.