30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/25


Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-541/17)

(2017/C 369/37)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek, na které má EU nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Transmission Loan Agreement (úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny) z titulu vstupu EU do práv věřitele, které zahrnují částky:

3 383 971,66 švýcarského franku (CHF) a 38 934 400,51 eura, jakožto splatnou pohledávku vůči EU ke dni 9. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána jakou součet i) 2,5 % (250 bazických bodů) a sazby splatné podle článku 3.01 do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Podpůrně k výše uvedenému příkazu, pokud Tribunál bude mít za to, že EU nevstoupila do práv EIB, uložil Sýrii povinnost zaplatit veškeré částky splatných pohledávek, na které má EIB nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny, které zahrnují částky:

3 383 971,66 švýcarského franku (CHF) a 38 934 400,51 eura, jakožto splatnou pohledávku vůči EIB ke dni 9. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána jakou součet i) 2,5 % (250 bazických bodů) a sazby splatné podle článku 3.01 do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky vůči EU nebo případně EIB z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána jakou součet i) 2,5 % (250 bazických bodů) a sazby splatné podle článku 3.01, od okamžiku splatnosti jednotlivých splátek do okamžiku uhrazení pohledávky;

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie porušila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny.