30.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 369/24


Talan väckt den 11 augusti 2017 – EIB mot Syrien

(Mål T-540/17)

(2017/C 369/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska investeringsbanken (ombud: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran och F. de Borja Oxangoiti Brione, samt advokaten D. Arts och T. Cusworth, solicitor)

Svarande: Arabrepubliken Syrien

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska förplikta Syrien att

betala alla summor som Syrien genom subrogationsrätt är skyldig EU enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02 i el-distributionslåneavtalet inklusive:

52 657 141,77 euro, vilket är det belopp Syrien är skyldig EU den 9 augusti 2017, motsvarande amorteringar, ränta och dröjsmålsränta (för perioden från förfallodatumet fram till den 9 augusti 2017),

ytterligare straffränta till den årliga räntesats som motsvarar den högre (för alla relevanta perioder) av (i) den tillämpliga bankräntan plus 2 % (200 baspoäng) eller (ii) den räntesats som ska betalas enligt artikel 3.01 plus 0,25 % (25 baspoäng), från förfallodatumet för varje avbetalning tills Syrien har genomfört betalningen, samt

alla tillämpliga skatter, avgifter och arbetsutgifter från förfallodatumet tills Syrien har genomfört betalningen, inklusive rättegångskostnader för förevarande förfarande,

i andra hand, och om tribunalen bedömer att EU inte har subrogationsrätt i förhållande till banken, betala alla summor som Syrien är skyldig banken enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02 i el-distributionslåneavtalet inklusive

52 657 141,77 euro, vilket är det belopp Syrien är skyldig banken den 9 augusti 2017, motsvarande amorteringar, ränta och dröjsmålsränta (för perioden från förfallodatumet fram till den 9 augusti 2017),

ytterligare straffränta till den årliga räntesats som motsvarar den högre (för alla relevanta perioder) av (i) den tillämpliga bankräntan plus 2 % (200 baspoäng) eller (ii) den räntesats som ska betalas enligt artikel 3.01 plus 0,25 % (25 baspoäng), från förfallodatumet för varje avbetalning tills Syrien har genomfört betalningen, samt

alla tillämpliga skatter, avgifter och arbetsutgifter från förfallodatumet tills Syrien har genomfört betalningen, inklusive rättegångskostnader för förevarande förfarande,

under alla omständigheter, betala alla summor som Syrien är skyldiga banken eller EU, motsvarande amorteringar som förfaller till betalning efter denna tillämpning och vilka Syrien har underlåtit att betala, inklusive

alla huvudsakliga avbetalningar jämte ränta och

dröjsmålsränta till den årliga räntesats som motsvarar den högre (för alla relevanta perioder) av (i) den tillämpliga bankräntan plus 2 % (200 baspoäng) eller (ii) den räntesats som ska betalas enligt artikel 3.01 plus 0,25 % (25 baspoäng), från förfallodatumet för varje avbetalning tills Syrien har genomfört betalningen, samt

betala alla rättegångskostnader som är hänförliga detta förfarande enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en grund.

Syrien har åsidosatt sina avtalsförpliktelser enligt artiklarna 3.01 och 4.01 i el-distributionslåneavtalet att betala amorteringarna enligt avtalet på deras förfallodatum, och enligt artikel 3.02 i avtalet att betala dröjsmålsränta för varje amortering som förfallit till betalning och som inte betalats, i enlighet med den årliga räntesatsen. Syrien är således avtalsrättsligen förpliktad att betala alla summor som förfallit till betalning enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02 i låneavtalet.