30.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 369/24


Sag anlagt den 11. august 2017 — EIB mod Syrien

(Sag T-540/17)

(2017/C 369/36)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Den Europæiske Investeringsbank (EIB) (ved P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran og F. de Borja Oxangoiti Briones, som befuldmægtigede, samt advokat D. Arts og solicitor T. Cusworth)

Sagsøgt: Den Syriske Arabiske Republik

Sagsøgerens påstande

Syrien tilpligtes at betale alle beløb, der på grundlag af EU’s indtrædelsesret skyldes EU i henhold artikel 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 og 8.02 i Electricity Distribution Loan Agreement, og som omfatter:

52 657 141,77 EUR, som er det beløb, der skyldes EU pr. 9. august 2017, og som udgør hovedstol, renter og kontraktbestemte morarenter (påløbet fra forfaldsdatoen til den 9. august 2017)

yderligere kontraktbestemte morarenter, som påløber med en årlig sats svarende til den højeste (i enhver relevant periode) af (i) den relevante interbankrentesats plus 2 % (200 basispoint) eller (ii) den rentesats, der skal betales i henhold til artikel 3.01, plus 0,25 % (25 basispoint) til betaling sker

alle gældende skatter, told, gebyrer og erhvervsmæssige omkostninger påløbet fra forfaldsdatoen indtil betaling sker, herunder udgifter forbundet med nærværende søgsmål.

Subsidiært til (i), og såfremt Retten finder, at EU ikke er indtrådt i EIB’s rettigheder, tilpligtes Syrien at betale alle de beløb, som skyldes EIB i henhold til artikel 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 og 8.02 i Electricity Distribution Loan Agreement, som omfatter:

52 657 141,77 EUR, som er det beløb, der skyldes EIB pr. 9. august 2017, og som udgør hovedstol, renter og kontraktbestemte morarenter (påløbet fra forfaldsdatoen til den 9. august 2017)

yderligere kontraktbestemte morarenter, som påløber med en årlig sats svarende til den højeste (i enhver relevant periode) af (i) den relevante interbankrentesats plus 2 % (200 basispoint) eller (ii) den rentesats, der skal betales i henhold til artikel 3.01, plus 0,25 % (25 basispoint) til betaling sker

alle gældende skatter, told, gebyrer og erhvervsmæssige omkostninger påløbet fra forfaldsdatoen til betaling sker, herunder udgifter forbundet med nærværende søgsmål.

Under alle omstændigheder tilpligtes Syrien at betale de beløb, som skyldes enten EU eller EIB, for afdrag, som forfalder efter dette søgsmåls anlæggelse, og for hvilke Syrien har undladt at betale, som omfatter:

hovedstol og renter for hvert afdrag

kontraktbestemte morarenter, som påløber med en årlig rentesats svarende til den højeste (i enhver relevant periode) af (i) den relevante interbankrentesats plus 2 % (200 basispoint) eller (ii) den rentesats, der skal betales i henhold til artikel 3.01, plus 0,25 % (25 basispoint) fra forfaldsdatoen for hvert afdrag, indtil Syrien har betalt.

Syrien tilpligtes at betale alle de sagsomkostninger, der er forbundet med nærværende søgsmål i henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende.

Det gøres gældende, at Syrien har tilsidesat sine kontraktlige forpligtelser i henhold til artikel 3.01 og 4.01 i Electricity Distribution Loan Agreement til at betale afdragene i henhold til Electricity Distribution Loan Agreement, når de forfalder, og til at betale morarenter af hvert af de forfaldne og ikke betalte afdrag forhøjet med den årlige rentesats herfor i henhold til artikel 3.02 i Electricity Distribution Loan Agreement. Følgelig er Syrien kontraktligt forpligtet til at betale alle skyldige beløb i henhold til artikel 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 og 8.02 i Electricity Distribution Loan Agreement.