30.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 369/23


Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2017 r. – EBI/Syria

(Sprawa T-539/17)

(2017/C 369/35)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones, pełnomocnicy, adwokat D. Arts oraz T. Cusworth, solicitor)

Strona pozwana: Syryjska Republika Arabska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

nakazanie Syryjskiej Republice Arabskiej zapłaty wszelkich kwot należnych UE na podstawie art. 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 i 8.02 Al Thawra Loan Agreement z tytułu wstąpienia UE w prawa wierzyciela, w tym:

404 792,06 EUR, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY i 1 498 184,58 USD – kwoty należnej UE na dzień 9 sierpnia 2017 r., na którą składa się kwota główna oraz odsetki i umowne odsetki za zwłokę (naliczone od dnia wymagalności do dnia 9 sierpnia 2017 r.);

dalszych umownych odsetek za zwłokę, naliczonych według rocznej stopy procentowej określonej w art. 3.02 do dnia zapłaty;

należnych podatków, ceł, kosztów i honorariów, naliczonych od dnia wymagalności do dnia zapłaty, w tym kosztów niniejszego postępowania;

tytułem żądania ewentualnego, i w przypadku gdyby Sąd uznał, że UE nie wstąpiła w prawa EBI jako wierzyciela, nakazanie Syryjskiej Republice Arabskiej zapłaty wszelkich kwot należnych EBI na podstawie art. 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 i 8.02 Al Thawra Loan Agreement, w tym:

404 792,06 EUR, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY oraz 1 498 184,58 USD – kwoty należnej EBI na dzień 9 sierpnia 2017 r., na którą składają się kwota główna oraz odsetki i umowne odsetki za zwłokę (naliczone od dnia wymagalności do dnia 9 sierpnia 2017 r.);

dalszych umownych odsetek za zwłokę, naliczonych według rocznej stopy procentowej określonej w art. 3.02 do dnia zapłaty;

należnych podatków, ceł, kosztów i honorariów, naliczonych od dnia wymagalności do dnia zapłaty, w tym kosztów niniejszego postępowania.

w każdym wypadku, nakazanie Syryjskiej Republice Arabskiej zapłaty kwoty należnej UE lub EBI w zależności od okoliczności rat, które będą wymagalne po dniu wniesienia skargi w niniejszej sprawie i których Syryjska Republika Arabska nie uiściła, w tym:

kwoty głównej i odsetek od każdej z rat;

umownych odsetek za zwłokę naliczonych według rocznej stopy odsetek określonej w art. 3.02 od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty przez Syryjską Republikę Arabską;

obciążenie Syryjskiej Republiki Arabskiej kosztami niniejszego postępowania w całości, na podstawie art. 134 ust. 1 regulaminu postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca formułuje jeden zarzut.

Zgodnie z pierwszym i wyłącznym zarzutem, Syryjska Republika Arabska nie wypełniła ciążących na niej zobowiązań umownych wynikających z art. 3.01 oraz 4.01 Al Thawra Loan Agreement do zapłaty rat wynikających z Al Thawra Loan Agreement w dniu ich wymagalności oraz wynikających z art. 3.02 Al Thawra Loan Agreement do zapłaty odsetek za zwłokę w spłacie każdej z wymagalnych a nieuregulowanych rat, naliczonych według rocznej stopy odsetek określonej w tymże art. 3.02. Wobec powyższego na Syryjskiej Republice Arabskiej ciąży zobowiązanie umowne do zapłaty wszystkich wymagalnych kwot na podstawie art. 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 oraz 8.02 Al Thawra Loan Agreement.