30.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/23


Иск, предявен на 11 август 2017 г. — ЕИБ/Сирия

(Дело T-539/17)

(2017/C 369/35)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска инвестиционна банка (представители: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran и F. de Borja Oxangoiti Briones, D. Arts, lawyer, и T. Cusworth, solicitor)

Ответник: Сирийска арабска република

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд да осъди Сирия да плати:

Всички суми, дължими на Европейския съюз съгласно членове 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 и 8.02 oт Споразумението за заем Al Thawra по силата на суброгация, а именно:

404 792,06 EUR, 954 331,07 GBP (британски лири), 29 130 433,00 JPY (японски йени) и 1 498 184,58 USD (американски долари), представляващи дължимата на Европейския съюз сума към 9 август 2017 г., включваща главници, лихви и договорни неустойки за неизпълнение (начислени от падежа до 9 август 2017 г.),

допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в годишен размер, уточнен в член 3.02, до окончателното плащане,

всички дължими такси, глоби и възнаграждения, считано от падежа до окончателното плащане, включително разноските за настоящото съдебно производство;

При условията на евентуалност спрямо горните искания и в случай че Съдът приеме, че Европейския съюз не се е суброгирал в правата на ЕИБ, всички дължими на ЕИБ суми съгласно членове 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 и 8.02 oт Споразумението за заем Al Thawra Loan, а именно:

404 792,06 EUR, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY и 1 498 184,58 USD, представляващи дължимата на ЕИБ сума към 9 август 2017 г., включваща главници, лихви и договорни неустойки за изпълнение (начислени от падежа до 9 август 2017 г.),

допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в годишен размер, уточнен в член 3.02, до окончателното плащане,

всички дължими такси, глоби и възнаграждения, считано от падежа до окончателното плащане, включително разноските за настоящото съдебно производство;

При всички случаи, всички суми, дължими било на Европейския съюз, било на ЕИБ, за вноските, които ще станат изискуеми след предявяването на иска и не бъдат платени от Сирия, а именно:

всички главници, лихви и неустойки за всяка вноска,

договорна неустойка за неизпълнение в годишен размер, уточнен в член 3.02, до окончателното плащане от страна на Сирия;

Всички разноски, свързани с настоящото производство съгласно член 134, параграф 1 oт Процедурния правилник.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага едно основание.

Първото и единствено основание е неизпълнение от страна на Сирия на договорните ѝ задължения по членове 3.01 и 4.01 от Споразумението за заем Al Thawra за плащане на вноските по силата на Споразумението за заем Al Thawra при настъпване на падежа на всяка от тях, и по член 3.02 oт Споразумението за заем Al Thawra за плащане на неустойка за неизпълнение за всяка изискуема и неплатена вноска, в размер на посочения в това споразумение годишен процент. Следователно Сирия е длъжна по силата на договора да плати всички посочени в членове 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 и 8.01 и 8.02 от Споразумението за заем Al Thawra суми.