25.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 318/25


Žaloba podaná dne 7. srpna 2017 – Hubei Xinyegang Special Tube v. Komise

(Věc T-500/17)

(2017/C 318/32)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (Huangshi, Čína) (zástupci: E. Vermulst a J. Cornelis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/804 ze dne 11. května 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. 2017, L 121, s. 3), alespoň v rozsahu, v němž se týká žalobkyně, a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že při stanovení cenového podbízení porušila Komise čl. 3 odst. 2 a 3 základního nařízení (1), jakož i články 3.1 a 3.2 antidumpingové dohody WTO. Podle žalobkyně provedla Komise pouze matematické srovnání cen za rok 2015, aniž by přistoupila k dynamickému srovnání vývoji cen a trendů ve vztahu k cenám dovozu a tuzemským cenám. Žalobkyně dále uvádí, že Komise také nestanovila cenové podbízení výrobku jako takového.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že založením analýzy příčinné souvislosti na protiprávním stanovení podbízení porušila Komise čl. 3 odst. 6 základního nařízení (a článek 3.5 antidumpingové dohody WTO).

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že shledáním příčinné souvislosti mezi dumpingovým dovozem a újmou výrobního odvětví Unie se Komise dopustila zjevně nesprávného posouzení, když měla za to, že (1) existuje vztah mezi dumpingovým dovozem a újmou výrobního odvětví Unie a že (2) další faktory (pokles vývozní výkonnosti a poptávky a nárůst dovozu z jiných zemí) jednotlivě ani v souhrnu tuto příčinnou souvislost nenarušují.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila povinnost náležité péče a řádné správy, když odmítla zahájit analýzu újmy a příčinné souvislosti po segmentech, čímž nevyloučila nebezpečí, že jsou její závěry o újmě a příčinné souvislosti zkreslené.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. 2016, L 176, s. 21).