23.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 357/18


Talan väckt den 3 augusti 2017– Grekland mot kommissionen

(Mål T-480/17)

(2017/C 357/23)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: G. Kanellopoulos och A. Vassilopoulou)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens angripna genomförandebeslut av den 26 juni 2017 i den del beslutet, i samband med avslutandet av räkenskaperna, utesluter, från EU-finansiering, Republiken Greklands utgifter om 1 182 054,72 euro genom en schablon- och engångsmässig finansiell korrigering på grund av påstådda brister i tillämpningen av tvärvillkor i samband med EGFJ och EJFLU under ansökningsåren 2012, 2013 och 2014, i enlighet med de anförda omständigheterna och de grunder som anförts till stöd för ogiltigförklaringen,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Som första grund anför sökanden att korrigeringen är rättsstridig, grundar sig på faktiska fel, innehåller en bristfällig och inexakt motivering, och strider mot principen om god förvaltningssed och om jämlikhet, såsom visas i detalj i den första delen av talan, avseende påstådda brister i vissa delar av kontrollen av det föreskrivna verksamhetskravet nr 1 och särskilda delar i kontrollen av minimikraven för användning av gödningsmedel och växtskyddsprodukter, och i den andra delen, avseende påstådda brister i riskanalysen.

2.

Den andra grunden avser bristande motivering, faktiska fel och åsidosättande av proportionalitetsprincipen i den del av det angripna beslutet som inte godtar den precisa beräkningen av den ekonomiska inverkan av de identifierade bristerna, för det fall dessa kan styrkas, som de grekiska myndigheterna gjort, med hänsyn till förlikningsorganets rekommendationer till kommissionen.