23.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 357/18


3. augustil 2017 esitatud hagi – Kreeka versus komisjon

(Kohtuasi T-480/17)

(2017/C 357/23)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Kreeka Vabariik (esindajad: G. Kanellopoulos ja A. Vassilopoulou)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada faktiliste asjaolude ja tühistamisväidete alusel komisjoni 26. juuni 2017. aasta vaidlustatud rakendusotsus osas, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta vastavuse kontrolli tulemusel Kreeka Vabariigi kulusid kokku summas 1 182 154,72 eurot ühekordse ja kindlamääralise finantskorrektsiooni kohaldamise teel EAGFi ja EAFRD raames nõuetele vastavuse kontrollimisel tuvastatud puuduste tõttu taotlusaastatel 2012, 2013 ja 2014, ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud korrektsioon on määratud õigusnorme rikkudes faktivea alusel, selle põhjendus on ebapiisav ja ekslik ning on rikutud hea halduse ja võrdsuse põhimõtteid, nagu nähtub üksikasjalikumalt selle väite esimesest osast seoses SMR 1 kontrolli teatavate aspektide ning MRFPP nõuete kontrolli konkreetsete aspektide osas tuvastatud puudustega, ja selle väite teisest osast seoses riskianalüüsi osas tuvastatud puudusega.

2.

Teine väide, et vaidlustatud otsus on põhjendamata, selles on tehtud faktiviga ja rikutud proportsionaalsuse põhimõtet osas, milles sellega jäetakse arvesse võtmata tuvastatud puudustest – eeldusel, et need tõesti esinevad – tuleneva finantskahju täpne summa, mille arvutasid välja Kreeka ametiasutused, võttes seejuures arvesse komisjoni lepitusorgani soovitusi.