23.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 357/18


Žaloba podaná dne 3. srpna 2017 – Řecko v. Komise

(Věc T-480/17)

(2017/C 357/23)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos a A. Vassilopoulou)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2017 v rozsahu, v němž v rámci schvalování souladu vylučuje z financování Evropské unie výdaje Řecké republiky v celkové výši 1 182 054,72 eur prostřednictvím paušální sazby finančních oprav uložených za vytýkané nedostatky při uplatňování podmínečnosti na základě Evropského záručního zemědělského fondu (EZZF) a Evropského fondu pro rozvoj venkova (EFRV) pro roky 2012, 2013 a 2014, v souladu s uvedenými skutečnostmi a žalobními důvody; a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První důvod vychází z toho, že finanční oprava byla uložena v rozporu s pravidly, je stižena nesprávným posouzením skutkového stavu, nedostatečným odůvodněním a nepřesností, a porušuje zásadu řádné správy a zásadu spravedlnosti a přiměřenosti, přičemž žalobkyně v první části důvodu podrobně popisuje vytýkané nedostatky jednotlivých aspektů kontroly požadavků na hospodaření č. 1 (podle směrnice 91/676/EHS „nitráty“) a zvláštních aspektů kontroly minimálních požadavků týkajících se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin; ve druhé části důvodu žalobkyně uvádí vytýkané nedostatky analýzy rizik.

2.

Druhý důvod vychází z nedostatku odůvodnění, nesprávného skutkového posouzení a z porušení zásady proporcionality v části napadeného rozhodnutí, která odmítá přesný výpočet finančního dopadu zjištěných nedostatků, za předpokladu, že jsou správně zjištěny, ze strany řeckých orgánů s ohledem na doporučení smírčího orgánu Komise.