23.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 357/17


Talan väckt den 27 juli 2017 – Arysta LifeScience Netherlands mot kommissionen

(Mål T-476/17)

(2017/C 357/22)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Nederländerna) (ombud: advokaterna C. Mereu och M. Grunchard)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

slå fast att talan kan tas upp till prövning och att den är välgrundad,

ogiltigförklara den angripna förordningen, (1) och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen gjorde uppenbart oriktiga bedömningar

1.

Sökanden gör gällande att kommissionen gjorde en rad uppenbart oriktiga bedömningar. Kommissionen agerade otillbörligt när den underlät att ta tillräcklig och vederbörlig hänsyn till faktorer som är specifika för det enskilda fallet med diflubenzuron. Kommissionen tog varken hänsyn till tidsplanen för de två föreskrivande förfarandena eller till de tillgängliga och nya uppgifterna. Kommissionen underlät att noggrant och opartiskt pröva samtliga enskilda omständigheter och faktorer i förevarande ärende.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av rätten till försvar, eftersom kommissionen inte såg till att sökanden gavs möjlighet att på ett korrekt och effektivt sätt föra fram sina synpunkter under översynsförfarandet.

3.

Tredje grunden: Kommissionen överskred sina befogenheter när den antog den angripna förordningen, eftersom Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) är den enda myndighet som är juridiskt ansvarig för att klassificera eller omklassificera ämnen, såsom föreskrivs i förordning nr 1272/2008, (2) och inte kommissionen.

4.

Fjärde grunden: Den angripna förordningen är oproportionerlig, eftersom kommissionen hade att välja mellan olika åtgärder och valet att anta den angripna förordningen, vilken begränsar användningen av diflubenzuron till ej ätbara grödor, orsakar nackdelar som inte står i proportion till de eftersträvade målen.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/855 av den 18 maj 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet diflubenzuron (EUT L 128, 2017, s. 10).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 2008, s. 1).