23.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 357/17


Tožba, vložena 27. julija 2017 – Arysta LifeScience Netherlands/Komisija

(Zadeva T-476/17)

(2017/C 357/22)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Nizozemska) (zastopnika: C. Mereu in M. Grunchard, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

izpodbijano uredbo (1) razglasi za nično;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: očitne napake pri presoji

Tožeča stranka trdi, da je tožena stranka storila več očitnih napak pri presoji; tožena stranka je ravnala nerazumno, ker ni zadostno in primerno upoštevala dejavnikov, ki so specifični za edinstven primer diflubenzurona; tožena stranka ni upoštevala niti časovne razporeditve dveh regulativnih postopkov niti razpoložljivih in novih podatkov; tožena stranka ni skrbno in nepristransko preučila vseh posameznih elementov in dejavnikov v tem primeru.

2.

Drugi tožbeni razlog – kršitev pravice do obrambe: tožena stranka tožeči stranki ni zagotovila možnosti, da bi v celotnem postopku pregleda ustrezno in učinkovito predstavila svoja stališča.

3.

Tretji tožbeni razlog – sprejetje izpodbijane uredbe ultra vires: tožena stranka je ravnala ultra vires, ker je Evropska agencija za kemikalije (ECHA) edini organ, ki je pravno pristojen za razvrščanje ali ponovno razvrščanje snovi v skladu z Uredbo št. 1272/2008 (2), in ne tožena stranka.

4.

Četrti tožbeni razlog – nesorazmernost izpodbijane uredbe: izpodbijana uredba ni sorazmerna, ker je tožena stranka lahko izbirala med ukrepi, izbira sprejetja izpodbijane uredbe, s katero se uporaba diflubenzurona omeji na kmetijske rastline, ki niso namenjene za prehrano, pa povzroča neugodnosti, ki so glede na zastavljeni cilj čezmerne.


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/855 z dne 18. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi diflubenzuron (UL 2017, L 128, str. 10).

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL 2008, L 353, str. 1).