23.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 357/17


2017. július 27-én benyújtott kereset – Arysta LifeScience Netherlands kontra Bizottság

(T-476/17. sz. ügy)

(2017/C 357/22)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amszterdam, Hollandia) (képviselők: C. Mereu és M. Grunchard ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

a vitatott rendeletet (1) semmisítse meg;

az alperest kötelezze ezen eljárások összes költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a nyilvánvaló mérlegelési hibákra alapított jogalap

A felperes azt állítja, hogy: az alperes több, nyilvánvaló értékelési hibát követett el; az alperes észszerűtlenül járt el, amikor nem tulajdonított megfelelő és kellő súlyt olyan tényezőknek, amelyek a diflubenzuron egyedi esetére jellemzők; az alperes nem vette figyelembe sem két szabályozási bizottsági eljárás ütemezését, sem az elérhető és új adatokat; az alperes nem vizsgálta meg gondosan és pártatlanul ennek az ügynek az összes egyedi elemét és tényezőjét.

2.

A második, a védelemhez való jog megsértésére alapított jogalap: az alperes nem biztosította, hogy a felperes a felülvizsgálati folyamat során végig megfelelően és ténylegesen bemutathassa saját álláspontját.

3.

A harmadik, a vitatott rendelet ultra vires történt elfogadására alapított jogalap: az alperes hatáskörét túllépve járt, mivel – amint az az 1272/2008 rendeletben (2) szerepel – az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) az egyetlen hatóság, amely az anyagok osztályozásáért, illetve újraosztályozásáért jogilag felelős, és nem az alperes.

4.

A negyedik, a vitatott rendelet aránytalanságára alapított jogalap: a vitatott rendelet aránytalan, mivel az alperes választhatott az intézkedések közül, és a vitatott rendelet elfogadásának választása – amely rendelet a diflubenzuron használatát a nem ehető takarmánynövényekre korlátozza – olyan hátrányokat okoz, amelyek a kitűzött célhoz viszonyítva túlzott mértékűek.


(1)  Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a diflubenzuron hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 18-i (EU) 2017/855 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2017. L 128., 10. o.).

(2)  Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2008. L 353., 1. o.).