23.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 357/17


27. juulil 2017 esitatud hagi – Arysta LifeScience Netherlands versus komisjon

(Kohtuasi T-476/17)

(2017/C 357/22)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Arysta LifeScience Netherlands (Amsterdam, Madalmaad) (esindajad: advokaadid C. Mereu ja M. Grunchard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada vaidlustatud määrus; (1)

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et on tehtud ilmsed hindamisvead.

Hageja väidab, et kostja on teinud mitu ilmset hindamisviga; tegutsenud ebamõistlikult, kuna ta ei omistanud piisavat ja nõutud kaalu teguritele, mis on diflubensurooni juhtumile ainuomased; kostja ei arvestanud ei kahe seadusandliku menetluse ajastamist ega olemasolevaid ja uusi andmeid; kostja ei hinnanud hoolikalt ja erapooletult siinse juhtumi kõiki individuaalseid asjaolusid ja tegureid.

2.

Teine väide, et on rikutud kaitseõigusi, kuna kostja ei taganud hagejale võimalust esitada läbivaatamise käigus nõuetekohaselt ja tõhusalt oma seisukohti.

3.

Kolmas väide, et vaidlustatud määrus on vastu võetud ultra vires: kostja tegutses ultra vires, kuna Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) on ainuke asutus, kes vastutab seadusjärgselt ainete klassifitseerimise ja reklassifitseerimise eest, nagu on sätestatud määruses nr 1272/2008, (2) mitte aga hageja.

4.

Neljas väide, et vaidlustatud määrus on ebaproportsionaalne, kuna kostjal oli valida erinevate meetmete vahel ja valides vaidlustatud määruse vastuvõtmise, millega piirati diflubensurooni kasutamist üksnes mittesöödavate kultuuridega, põhjustati piiranguid, mis on taotletud eesmärkidega võrreldes ebaproportsionaalsed.


(1)  Komisjoni 18. mai 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/855, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine diflubensurooni heakskiitmise tingimustega (ELT 2017, L 128, lk 10).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2017. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT 2008, L 353, lk 1).