23.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 357/17


Žaloba podaná dne 27. července 2017 – Arysta LifeScience Netherlands v. Komise

(Věc T-476/17)

(2017/C 357/22)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterodam, Nizozemsko) (zástupci: C. Mereu a M. Grunchard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušil napadené nařízení (1);

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení.

Žalobkyně tvrdí, že se žalovaná dopustila v několika případech zjevně nesprávného posouzení; žalovaná jednala nedůvodně, když nepřikládala dostatečný a náležitý význam faktorům, které jsou specifické pro konkrétní případ diflubenzuronu; žalovaná rovněž nezvážila načasování dvou regulativních postupů ani nové dostupné údaje; žalovaná důkladně a nestranně neposoudila všechny individuální skutečnosti a faktory tohoto případu.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení práva na obhajobu: žalovaná nezaručila žalobkyni možnost řádně a účinně předložit vlastní názory v průběhu přezkumného řízení.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z přijetí napadeného nařízení ultra vires: žalovaná jednala ultra vires, neboť Evropská agentura pro chemické látky („ECHA“) je jediným orgánem, který je legálně nadán pravomocí provádět klasifikaci a překlasifikování látek, jak je stanoveno v nařízení 1272/2008 (2), a nikoli žalovaná.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z nepřiměřenosti napadeného nařízení: napadené nařízení je nepřiměřené, protože žalovaná si mohla vybrat opatření a volba spočívající v přijetí napadeného nařízení omezujícího používání diflubenzuronu na nejedlé plodiny vede ke znevýhodnění, které je v poměru ke sledovaným cílům nepřiměřené.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/855 ze dne 18. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky diflubenzuronu (Úř. věst. 2017, L 128, s. 10).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. 2008, L 353, s. 1).