23.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 357/16


1. augustil 2017 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

(Kohtuasi T-474/17)

(2017/C 357/21)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão, J. Saraiva de Almeida)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Tühistada komisjoni 26. juuni 2017. aasta rakendusotsus C(2017) 4136, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames, kuna liidu rahastamise alt välistatakse teatud Portugali deklareeritud kulud, mis on seotud maksetähtaegade ülempiiri väidetava rikkumisega;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on rikutud komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 885/2006, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega (ELT 2006, L 171, lk 90), artiklis 11 sätestatut.

2.

Teise väite kohaselt on rikutud nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT 2009, L 30, lk 16), artiklit 8.

3.

Kolmanda väite kohaselt on rikutud nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT 2005, L 209, lk 1) artikli 31 lõiget 4.

4.

Neljanda väite kohaselt on rikutud komisjoni 27. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 968/2006, millega kehtestatakse ühenduse suhkrutööstuse ümberkorraldamise ajutise kava loomist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 2006, L 176, lk 32), artikli 9 lõiget 3 ja artiklit 17.