16.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 347/33


Acțiune introdusă la 26 iulie 2017 – Barata/Parlamentul

(Cauza T-467/17)

(2017/C 347/42)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Carlos Manuel Henriques Barata (Lisabona, Portugalia) (reprezentanți: G. Pandey, D. Rovetta și V. Villante, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea următoarelor decizii și acte, dacă este cazul, declarând în prealabil nelegal și inaplicabil reclamantului anunțul de concurs EP/CAST/S/16/2016 (1) în temeiul articolului 277 TFUE:

decizia Directorului pentru dezvoltarea resurselor umane din 26 octombrie 2016 de a nu îl include pe domnul Barata în proiectul listei candidaților pentru ocuparea unui post de agent contractual în grupa de funcții I ca șofer în cadrul așa-numitei proceduri contractuale CAST 2016/2017;

decizia DG INLO a Parlamentului din 28 noiembrie 2016, transmisă prin e-mail, privind reconfirmarea deciziei menţionate anterior de a nu îl include pe domnul Barata în proiectul listei candidaților pentru ocuparea unui post de agent contractual în grupa de funcții I ca șofer în cadrul așa-numitei proceduri contractuale CAST 2016/2017;

decizia Secretariatului General al Parlamentului European din 25 aprilie 2017, semnată de domnul Klaus Welle, notificată domnului Barata prin scrisoare recomandată, privind respingerea reclamaţiei formulate de reclamant la 9 ianuarie 2017 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive, întemeiate pe încălcarea articolului 25 din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene şi a articolului 296 TFUE, rezultând dintr-o eroare vădită de apreciere a competenţelor teoretice ale reclamantului şi dintr-o eroare vădită de apreciere a faptelor, luând în considerare caracterul neautentic al certificatului chestionar despre care se pretinde că ar fi corespunzător documentului furnizat de reclamant în cadrul concursului. Eroarea vădită a apărut ca o consecinţă a lipsei de supraveghere de către Parlament a obligaţiei de diligenţă a subcontractantului căruia i s-a încredinţat evaluarea candidaturilor în cadrul procedurilor de selecţie CAST 2016. Aceasta a avut în sine un efect negativ asupra obligaţiei de a furniza reclamantului o motivare suficientă.

De asemenea, reclamantul invocă încălcarea principiului protecției jurisdicționale efective prin negarea dreptului său la apărare și a dreptului de a fi ascultat, ceea ce constituie o încălcare a articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și invocă o excepție de nelegalitate și de inaplicabilitate a anunțului de concurs EP/CAST/S/16/2016.

Reclamantul susține şi că Parlamentul a acționat ultra vires prin delegarea procedurii de selecție către Ecole de Maîtrise Automobile (denumită în continuare subcontractantul), care nu era obligată să respecte Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Codul intern de conduită al instituțiilor Uniunii Europene. Potrivit reclamantului, aceasta constituie o încălcare a anunțului de concurs și a articolului 30 din Statutul funcționarilor coroborat cu anexa III la Statutul funcționarilor, ceea ce agravează încălcarea obligației de bună administrare menţionată anterior.

În plus, reclamantul invocă încălcarea articolului 1 din Statutul funcţionarilor, a principiului nediscriminării și a principiului proporționalității în ceea ce priveşte organizarea concursului de către Parlament și/sau de către subcontractant și în legătură cu limitarea alegerii unei a doua limbi pentru candidații care au participat la această cerere de exprimare a interesului.

În sfârşit, reclamantul susține că a existat o încălcare a principiului egalității de șanse, precum și a articolului 296 al doilea paragraf TFUE și a articolului 25 din Statutul funcționarilor – întrucât Parlamentul European şi subcontractantul nu au motivat deciziile adoptate, agravată de lipsa de supraveghere a acestuia din urmă. Reclamantul susține că aceasta constituie o încălcare a anunțului de concurs EP/CAST/S/16/2016, a principiului bunei administrări, a încrederii legitime a reclamantului și a principiului egalității.


(1)  Cerere de exprimare a interesului – Agenți contractuali – Grupa de funcții I – Șoferi (B/F) EP/CAST/S/16/2016 (JO 2016, C131 A/01)