16.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 347/33


2017. július 26-án benyújtott kereset – Barata kontra Parlament

(T-467/17. sz. ügy)

(2017/C 347/42)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Carlos Manuel Henriques Barata (Lisszabon, Portugália) (képviselők: G. Pandey, D. Rovetta és V. Villante ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

annak megállapítását követően – amennyiben célszerű –, hogy az EUMSZ 277. cikk alapján az EP/CAST/S/16/2016. sz. pályázati felhívás (1) jogellenes és nem alkalmazandó a felperesre, semmisítse meg a következő határozatokat és jogi aktusokat:

a humánerőforrás-fejlesztési igazgató azon, 2016. október 26-i határozata, hogy nem veszi fel C. Baratát a 2016/2017-es ún. CAST eljárás keretében sofőrként az I. besorolási osztályba felvehető szerződéses alkalmazottak jelöltjei listájának tervezetére;

a Parlament INLO főigazgatóságának 2016. november 28-án elektronikus levélben közölt azon határozata, hogy megerősíti azt a fenti határozatot, amely szerint nem veszi fel C. Baratát a 2016/2017-es ún. CAST eljárás keretében sofőrként az I. besorolási osztályba felvehető szerződéses alkalmazottak jelöltjei listájának tervezetére;

az Európai Parlament főtitkárságának Klaus Welle által aláírt és C. Baratával ajánlott levélben közölt 2017. április 25-i azon határozata, amely elutasította a felperes által az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2017. január 9-én benyújtott panaszt;

az Európai Parlamentet kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik, és azzal érvel, hogy megsértették az EU személyzeti szabályzatának 25. cikkét és az EUMSZ 296. cikket amiatt, hogy nyilvánvaló hibát követtek el a felperes elméleti ismereteinek értékelése során, továbbá nyilvánvaló hibát követtek el a tények értékelése során, a felperes által a versenyvizsga keretében benyújtott dokumentumnak állítólagosan megfelelő okmány hitelessége hiányának mérlegelésekor. A nyilvánvaló hiba annak következménye volt, hogy a Parlament nem vizsgálta felül a 2016-os CAST kiválasztási eljárás keretében benyújtott pályázatok értékelésével megbízott alvállalkozó által tanúsított kellő gondosságot. Ez – mint olyan – kedvezőtlen hatást gyakorolt a fellebbező számára nyújtandó megfelelő indokolással kapcsolatos kötelezettségekre.

A felperes hivatkozik továbbá a hatékony bírói jogvédelem elvének azáltal történő megsértésére, hogy megtagadták a védelemhez való jogát és a meghallgatáshoz való jogát, ami ily módon az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének megsértését képezte, hivatkozik továbbá az EP/CAST/S/16/2016. sz. pályázati felhívás jogszerűtlenségére és alkalmazhatatlanságára.

A felperes továbbá előadja, hogy a Parlament túllépett hatáskörén, amikor a kiválasztási eljárással az Ecole de Maîtrise Automobile-t (a továbbiakban: alvállalkozó) bízta meg, amelyre nem vonatkoznak az EU személyzeti szabályzata és az uniós intézmények belső magatartási kódexei. A felperes szerint ez a pályázati felhívás megsértését, valamint a személyzeti szabályzat III. mellékletével összefüggésben értelmezett 30. cikkének megsértését képezi, és megerősíti a hatékony és megfelelő ügyintézésre irányuló kötelezettség fent említett megsértését.

A felperes továbbá hivatkozik a versenyvizsgának a Parlament és/vagy az alvállalkozó lefolytatása tekintetében, valamint a második nyelv e pályázati felhívásban részt vevő pályázók általi kiválasztásának korlátozásával kapcsolatban a személyzeti szabályzat 1. cikkének, a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, valamint az arányosság elvének megsértésére.

Végezetül a felperes előadja, hogy megsértették az esélyegyenlőség elvét, valamint az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdését és a személyzeti szabályzat 25. cikkét a tekintetben, hogy az EP és az alvállalkozó nem indokolta határozatait, amit megerősít az utóbbi feletti felügyelet hiánya. A felperes előadja, hogy mindez az EP/CAST/S/16/2016. sz. pályázati felhívás megsértését, az észszerű és hatékony ügyintézés elvének megsértését, a felperes jogos elvárásainak és az egyenlőség elvének megsértését képezi.


(1)  Pályázati felhívás – szerződéses alkalmazottak – I. besorolási csoport – Gépjárművezetők (férfi/nő) EP/CAST/S/16/2016 (HL 2016. C 131. A/01)