16.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/33


Kanne 26.7.2017 – Barata v. parlamentti

(Asia T-467/17)

(2017/C 347/42)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Manuel Henriques Barata (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat G. Pandey, D. Rovetta ja V. Villante)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan seuraavat päätökset todettuaan tarvittaessa ennakolta SEUT 277 artiklan nojalla, että kilpailuilmoitus EP/CAST/S/16/2016 on lainvastainen ja ettei sitä sovelleta kantajaan:

henkilöresurssien kehittämisjohtajan 26.10.2016 tekemä päätös olla merkitsemättä Baratan nimeä tehtäväryhmän I sopimussuhteisista toimihenkilöistä autonkuljettajan tehtävään laadittavaa luetteloa koskevaan ehdotukseen niin kutsutussa CAST 2016/2017 -valintamenettelyssä

parlamentin INLO PO:n 28.11.2016 päivätyssä sähköpostiviestissä tekemä päätös, jolla vahvistettiin edellä mainittu päätös olla merkitsemättä Baratan nimeä tehtäväryhmän I sopimussuhteisista toimihenkilöistä autonkuljettajan tehtävään laadittavaa luetteloa koskevaan ehdotukseen niin kutsutussa CAST 2016/2017 (1) -valintamenettelyssä

Euroopan parlamentin pääsihteerin 25.4.2017 tekemä päätös, jonka allekirjoitti Klaus Welle, joka annettiin Baratalle tiedoksi kirjatulla kirjeellä ja jossa hylättiin kantajan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti 9.1.2017 tekemä valitus

velvoittaa Euroopan parlamentin vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, jotka perustuvat henkilöstösääntöjen 25 artiklan ja SEUT 296 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin kantajan teoreettisten taitojen arvioinnissa ja tosiseikkojen arvioinnissa tapahtui ilmeinen arviointivirhe, koska kyselyyn liittyvä todistus, jonka oli tarkoitus vastata kantajan kilpailun aikana toimittamaa asiakirjaa, ei ollut aito. Ilmeinen virhe johtui näin ollen siitä, ettei parlamentti valvonut CAST-valintamenettelyn hakemusten arvioinnista vastanneen alihankkijan huolellisuutta. Tämä sellaisenaan vaikutti kielteisesti velvollisuuteen esittää kantajalle riittävät perustelut.

Kantaja vetoaa myös siihen, että tehokkaan oikeussuojan periaatetta on loukattu, koska hänen puolustautumisoikeutensa ja oikeutensa tulla kuulluksi evättiin, mikä merkitsee Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan rikkomista, ja hän väittää, että kilpailuilmoitus EP/CAST/S/16/2016 on lainvastainen ja on jätettävä soveltamatta.

Kantaja väittää myös, että parlamentti ylitti toimivaltansa luovuttaessaan valintamenettelyn Ecole de Maîtrise Automobilelle (jäljempänä alihankkija), jolla ei ollut velvollisuutta noudattaa unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä tai unionin toimielinten sisäisiä käytännesääntöjä. Kantaja katsoo, että tämä merkitsee kilpailuilmoituksen rikkomista ja henkilöstösääntöjen 30 artiklan ja liitteen III rikkomista vahvistaen edellä mainittua hyvän hallinnon velvollisuuden noudattamatta jättämistä.

Kantaja vetoaa lisäksi siihen, että parlamentti ja/tai alihankkija rikkoivat kilpailun kulun yhteydessä henkilöstösääntöjen 1 artiklaa sekä loukkasivat syrjintäkiellon periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta siltä osin kuin tähän kiinnostuksenilmaisupyyntöön vastanneiden hakijoiden toisen kielen valintaa rajoitettiin.

Lopuksi kantaja väittää, että parlamentti ja alihankkija loukkasivat yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja rikkoivat SEUT 296 artiklan 2 kohtaa ja henkilöstösääntöjen 25 artiklaa, koska ne eivät perustelleet päätöksiään ja että tätä tilannetta pahensi alihankkijaan kohdistuvan valvonnan puuttuminen. Kantaja väittää, että tämä merkitsee kilpailuilmoituksen EP/CAST/16/2016 rikkomista sekä hyvän hallinnon periaatteen, kantajan perustellun luottamuksen ja yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamista.


(1)  Kiinnostuksenilmaisupyyntö – sopimussuhteiset toimihenkilöt – tehtäväryhmä I – autonkuljettajat (m/n) EP/CAST/S/16/2016 (EUVL 2016, C 131 A/01)